سایز 250-1000mm
ظرفیت up to 200000 m3/h
فشار up to 600 pa
ویژگی این نوع ویژگی این نوع فن ها همانند فن های ( FCD ) بوده است و برای تامین ظرفیت بالا در صدا و فشار استاتیک پایین استفاده می شوند.فن ها همانند فن های ( FCD ) بوده است و برای تامین ظرفیت بالا در صدا و فشار استاتیک پایین استفاده می شوند.