سایز 250-1600mm
فشار up to 5000 pa
ظرفیت up to 360000 m3/h
این دسته از فن ها متناسب با محیط های آرام مانند بیمارستان ها ، دانشگاه ها و ساختمان های مسکونی ساخته می شوند ، ویژگی این فن ها صدای بسیار پایین می باشد.