سایز 250-1000mm
ظرفیت up to 50000 m3/h
فشار up to 1000 pa
این گروه از فن ها برای انتقال هوای آلوده بخارج از محیط و متناسب با شرایط محیطی مسقف ساخته می شوند.