سایز 250-1600mm
ظرفیت up to 1000000 m3/h
فشار up to 5000 pa
این نوع از فن ها متناسب با محیط خطرناک و آتش مقاوم به حرارت تا دمای 400 درجه سانتیگراد می باشند .