سایز 315-400mm
ظرفیت 5000to 10000m3/h
تراست 30to 70N
جت فن پارکینگی JFI parking