هواکش های کانالی آکسیال صنعتی ار نوع کاملا صنعتی می باشند چهار پره بوده و زاویه خمش پره ها دقیقا مطابق نمونه اصل خارجی میباشد. هواکش های کانالی ساخت این شرکت با هواکش های کانالی برخی شرکت ها که پره های آنها از مدلهای دیواری بوده و دارای فلنج غیر استاندارد میباشد قابل مقایسه نمی باشد این هواکش ها قابش به دو شکل استوانه یا قوطی بوده و مطابق نمونه اصل خارجی دارای فلنج استاندارد 4 گوش در دو طرف بدنه می باشد تا به راحتی در تمامی قسمتهای کانال و همچنین در دیوار نصب شود .