جت فن های فن ایران بدون كمك كانال، پرتاپ بالائی تولید می كند و توده هوا را هدایت میكند و انرژی مکانیکی كه تولید می كند ، هوای كثیف وسایل نقلیه و دود ناشی از آتش سوزی در تونلهای جاده ها و همچنین پارکینگ ها را جارو میكند و به بیرون هدایت میكند. این دستگاهها شامل مدلهای مختلفی میباشند به طوری كه انواع ظرفیتها در رنجهای مختلف را در بر میگیرد كه تابعی است از قطر پره ،دور پره و قدرت موتور . جنس بدنه و پره دستگاه با توجه به وضعیت های مختلف جوی و موارد استفاده دستگاه قابل تغییر میباشد . دستگاههای جت فن بیشتر جهت وضعیتهای پیچیده و سنگین صنعتی مورد استفاده قرار می گردد مخصوصا در معدن و تونل و بزرگراهها و پارکینگ ها كه وضعیتهای سختی حاكم است.