هواکش های سانتریفوژ سقفی عمومی ترین نوع هواکش سانتریفوژ هستند.این هواکش ها مانند هواکش های سانتریفوژ پرکاربرد بوده و در ساختمان ها و برج های اداری و تجاری ،بیمارستان ها،کارخانجات صنعتی و غیره می باشد.این نوع هواکش ها در دبی و فشارهای بالا نسبت به هواکش های سانتریقیوژ دارای راندمان پایین تری بوده.هواکش های سانتریفوژ سقفی از نظر کاربردی فقط بعنوان مکنده (اگزاست فن) قابل استفاده هستند. همچنین امکان استفاده این هواکش ها برای محیط های انفجاری،محیط های دارای حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد با اعمال شرایط ویژه ساختاری و فنی بر روی آنها مقدور می باشد .پروانه بکار رفته در این نوع هواکش ها از نوع خم به عقب یا بکوارد می باشد