فن ایران درراستای برنامه های توسعه خود اقدام به ساخت فن های ضد حریق و همچنین سایت تست حرارتی بوسیله متخصصان داخلی در محل کارخانه خود نموده است که این سایت امکان تست در حرارت بیش از300 درجه سانتیگراد و توان مانیتورینگ کلیه موارد مربوط به الکترو موتور،فن و ارایه نتایج تست جهت تحلیل رفتار و نحوه کار هواکش در دمای مورد نظر را دارد