گروه صنعتی فن ایران پیشرو در ساخت تجهیزات تهویه نیروگاههای کشور میباشد که به شرح زیر اشاره ای به آنها می شود

 ساخت فن های تهویه نیروگاه سد عباسپور بهد از تخریب در جنگ تحمیلی
 ساخت تجهیزات تهویه نیروگاه سد کرخه برای شرکت فراب
 ساخت تجهیزات تهویه نیروگاه سد کارون 3 برای شرکت فراب
 ساخت تجهیزات تهویه نیروگاه سد کارون 4 برای شرکت فراب
ساخت فن های نیروگاه شهید رجایی برای شرکت اتمسفر