گروه صنعتی فن ایران با  ساخت فن های مربوط به حوزه کشاورزی کوشیده است تا با استفاده از به کارگیری علم به روز در این زمینه  پیشرو باشد.از اقدامات فن ایران می توان به دستگاههای ضد سرما برای جلوگیری از یخ زدگی درختان در فصل بهار و همچنین فن های خاص گلخانه و مرغداریها اشاره کرد