فن ایران پیشرو در ساخت تجهیزات تهویه سد های کشور می باشد.و به عنوان اولین فن ساز ایرانی در این زمینه مفتخر به ساخت چندین پروژه در سطح کشور بوده که اشاره ای به آنها میشود

 ساخت فن های تهویه نیروگاه سد عباسپور بهد از تخریب در جنگ تحمیلی
 ساخت تجهیزات تهویه نیروگاه سد کرخه برای شرکت فراب
 ساخت تجهیزات تهویه نیروگاه سد کارون 3 برای شرکت فراب
 ساخت تجهیزات تهویه نیروگاه سد کارون 4 برای شرکت فراب
 ساخت تجهیزات تهویه تاسیسات زیرزمینی نیروگاه سد شهید عباسپور 
 ساخت تجهیزات تهویه تاسیسات زیرزمینی نیروگاه سد کرخه
 ساخت تجهیزات تهویه تاسیسات زیرزمینی نیروگاه سد کارون3، کارون 4 ، مسجد سلیمان نیروگاه ذخیره تلمبه ای سیاه بیشه